Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Centro Ocupacional y de Dia de Aldaia en peligro, por impagos de la Generalitat Valenciana

Carta de ACYPSA al pleno municipal

El motivo de esta carta es informarles de nuestra situación actual y queremos ponerles al día de la situación económica que estamos viviendo.

Acypsa es una Asociación de Padres que actualmente gestiona mediante el Consorcio de Servicios Sociales Especializados de L´Horta Sud como miembro junto con la Mancomunitat y el Ayuntamiento de Aldaia el servicio de C.Ocupacional, C.Día y Vivienda Tutelada.

A fecha de hoy la Consellería de Bienestar Social nos adeuda la subvención para pagar proveedores, comedor, y nóminas del personal desde el mes de diciembre 2011 hasta la fecha.

Acypsa como entidad se hace eco de la situación límite en la que están los trabajadores que llevan 5 meses sin cobrar y con la incertidumbre de no saber cuando se van a hacer efectivas las nóminas.

Estamos a diario en contacto con los responsables de diferentes consellerías. Desde FEAD (Federación de todos los centros de la comunidad valenciana) se está también negociando y el pasado lunes 28 en una Asamblea General urgente se tomaron diferentes medidas de presión que se van a hacer efectivas a lo largo de este próximo mes.

Ante esta situación extrema y en vista de que la Generalitat Valenciana no dá respuesta de cúando va a hacer efectivo el pago ni siquiera da un plazo, los trabajadores han tomado por su cuenta una serie de medidas añadidas a las que va a tomar la entidad.

Las medidas de presión son:

  • -Paros intermitentes por horas y unos días determinados.
  • -Por parte de algunos trabajadores no de todos: huelga de un dia, y un encierro en el centro indefinidamente hasta que se produzca el cobro.

Con este escrito pretendemos que conozcan la problemática que tanto profesionales de Acypsa como nuestros proveedores estamos soportando desde hace muchos meses y por ello esperamos contar con el apoyo de los partidos políticos que nos representan y que se hagan eco de nuestra situación a fin de poder defender y garantizar la atención y calidad que desde aquí ofrecemos a las personas con discapacidad y la dignidad laboral de las personas que las atienden.

Desde aquí resaltar que Acypsa como Asociación de padres y madres siempre ha contado con el apoyo de las familias.

Dicha carta se va hacer extensiva a diferentes grupos políticos de los distintos municipios de los usuarios que acuden a nuestro centro como Alaquas, Torrent, Picanya y Xirivella.

ESCRIT DELS TREBALLADORS D’ACYPSA

Els drets, els deures i les llibertats dels valencians son els establerts i els reconeguts per la Constitució i pel nosstre Estatut d’ Autonomía. I és per aixó que correspon a la Generalitat Valenciana, en l’ ámbit de les seues competéncies, promoure les condicions necessáries perqué la llibertat i la igualtat dels ciutadans i dels grups en que aquests s’ integren siguen reals i efectives per tal de:

  • Eliminar els obstacles que n’ entrebanquen la plenitud,
  • Fomentar el desenvolupament personal,
  • Facilitar la seua integració en tots els ámbits de la seus vida cuotidiana.

Dur a terme la consecució d’aquests principis exigeix de mesunres diverses que facem possible atendre la pluralitat de les situacións personals: en el nostre cas, persones disminuides psíquiques amb més del 65% de grau de disminució. Persones que presenten algun tipus de discapacitat física o sensorial.

La seua atenció s’hi realitza mitjançant convenis de col.laboració de la Generalitat Valenciana amb diferents entitats per afavorir la inserció social i laboral.

Aldaia compta amb un Centre Ocupacional, ACYPSA, que atén persones de diferents municipis de la nostra comarca i el nombre de places es de 92. No cal dir que ACYPSA es una entitat col.laboradora que du a terme la gestió del Centre Ocupacional i Centre de día que el Consorsi de Benestar Social Especialitzat de l’horta Sud té subscrit amb la Generalitat Valenciana. Per tal de dur-lo a terme compta amb edifici al C/ Sor Angela de la Cruz, 4 i amb una plantilla de 25 profesionals.

De tothom és sabut que el seu funcionament ve de lluny. I la satisfacció pel treball realitzat és molt gran. La seua realitat, el que es hui, ha estat fruit de molts esforços i molts treballs conjuntats durant molts anys per part d’administracions: autonómiques, comarcals i locals, de pares/mares, de treballadors: serveis especials, educadors,….

Al llarg dels temps els treballadors i treballadores del centre hem sofert situacions adverses que hem pogut superar des de les possibilitats que teníem al nostre abast. I ho hem fet de forma solidaria amb els companys i companyes i, per suposat, per la responsabilitat adquirida amb les persones que formen i atenem: les persones que tenen disminucións físiques o psíquiques.

Peró en estos moments hem de denunciar que la situació económica que patim, col.lectivament, per l’impagament del nostre treball com a treballadors, desde el mes de desembre de 2011, ha arribat a límits insostenibles: la Generalitat és qui realitza els pagaments respectius tranasferint el seu pagament al Consorci integrat per: Mancomunitat, l’Ajuntament d’Aldaia i ACYPSA.

Si el primer esglaó no s’hi dóna, la resta anem com anem.

La situació descrita ve de lluny. Les conseqüencies afectant al centre, al nostre treball i a les nostres famillies. En algúns dels casos s’hi tracta de situacións molt greus que tenen avore no solament amb la dignitat de les persones, també per no poder atendre les nostres necesitats básiques.

Es per aixó que volem exposar no sólament la situació del centre ACYPSA, dels seus treballadors, sinó també donar-vos a coneixer les messures de pressió que pensem dur a terme per tal que s’hi solucionen els greus problemes que estem passant:

  • Aturs intermitents d’ algunes hores
  • Vaga dùn día en aquest m es de juny per part d’alguns traballadors
  • Tancarse per part d’alguns treballadors al centre indefinidamente fins que cobrem.


Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 398683

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio PARTICIPACIÒ  Seguir la vida del sitio Entitats i associacions   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License