Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

CLAUS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PLA DE RESCAT CIUTADÀ AL PAIS VALENCIA. Professionals del Serveis Socials

A les portes d’un canvi de cicle polític i a la vista de l’Acord del Botànic com a marc programàtic, els professionals dels Serveis Socials volem expressar que ens congratulem d’unes línees d’actuació centrades en acabar amb la situació d’emergència social situant a les persones al centre.

Al mateix temps compartim també altres idees del preàmbul respecte a la importància de que les institucions estiguen en mans de tots i que al moment present prime el diàleg, la pluralitat i la participació a favor de grans acords socials.

Val a dir també que des dels Serveis Socials de Base portem també tota la nostra trajectòria històrica centrats en atendre les necessitats socials de la població posant les persones al centre de les nostres actuacions, programes i serveis. Aquest fet ens ha situat, des de la nostra posició de proximitat, com companys de viatge dels aturats, desnonades, precaris, dependents… als que us referiu a l’acord.

Al mateix temps estem disposats al treball colze amb colze tal com heu referit i atenent a que expresseu la pretensió de recollir les demandes socials per a convertir-les en realitat, el col·lectiu de professionals dels Serveis Socials ens sentim legitimats i no volem deixar passar la ocasió per fer-vos arribar la nostra visió al respecte d’unes IDEES CLAUS , seguint els punts del vostre acord, per a un RESCAT VIUTADÀ al context del País Valencià.

Dret a la vivenda:

partint de la idea de que l’Àrea de Vivenda no és una competència de Serveis Socials, al menys de manera exclusiva, és cert que als últims temps hem atés de manera creixent demandes relacionades amb informació i orientació respecte a problemàtiques relacionades amb execucions hipotecàries, accés a la vivenda per persones vulnerables o ja desnonades, ajudes per a sufragar lloguers, derivacions a serveis jurídics o plataformes d’afectats, etc. Altres qüestions que seria convenient abordar son:

- Impulsar Plans Municipals de Vivenda que coordinen l’actuació dels diferents departaments i administracions.
- Afavorir la mediació des de les institucions públiques per a resoldre positivament processos d’execució hipotecària evitant els desnonaments.
- Millorar l’estat de les borses de vivenda públiques implicant de manera participativa als beneficiaris.
- Arribar a acords amb entitats bancàries per a afavorir els bancs de vivendes disponibles per a lloguers socials, donant-li us a vivendes buides, generant un benefici econòmic a l’arrendador i evitant la segregació de la gent reallotjada o amb dificultats d’accés a la vivenda.
- Recolzar les justes reivindicacions de la PAH i coordinar actuacions quan siga procedent.

Renta garantida de ciutadania:

és el mecanisme més destacable per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència, fer valdre el dret a viure de forma autònoma i fomentar els processos de inserció social. És per això que considerem que deu tindre la consideració de dret subjectiu per a les unitats familiars sense recursos. Al respecte caldrà:

- Prioritzar la dotació pressupostària en esta matèria per a cobrir totes les sol·licituds amb proposta favorable de resolució garantint així el dret subjectiu.
- Incrementar les quanties fins uns mínims suficients per a la cobertura de necessitats bàsiques de les unitats familiars.
- Establir mecanismes de coordinació entre administracions per a agilitzar la seua resolució efectiva evitant esperes prolongades o períodes anuals sense dotació.
- Fomentar l’articulació de programes que afavoreixin la inclusió social dels beneficiaris.
- Garantir la percepció de la prestació sense condicionar-la a deutes amb l’Administració tributària o la Seguretat Social.

Dret a llum, aigua i gas (pobresa energètica):

des dels Serveis Socials Municipals hem atés generalment la necessitat de garantir estos subministres amb ajudes d’emergència individuals. No obstant:

- Caldria establir mecanismes per resoldre de manera continuada esta necessitat mentre una família no dispose de recursos econòmics, atenent al mateix temps que esta circumstància pot ser canviant al llarg del temps.
- Paral·lelament seria convenient des dels poders polítics mediar amb el sector empresarial per a afavorir fórmules de col·laboració que resolguen dos efectes generadors de grans prejudicis tant a empreses subministradores com a la ciutadania, a saber, el nombre de subministres enganxats de manera irregular a la xarxa i les famílies que s’han adaptat a viure sense eixos subministres.

Combatre la pobresa infantil:

atenent a la dignitat com a ésser humà al que es refereix el Pacte del Botànic cal tindre molt present que les iniciatives per a afavorir menjadors en períodes no escolars i altres formes de menjadors socials son ben intencionades però son clarament estigmatitzadores, poc efectives i cares. Des del nostre punt de vista, fer eixir de casa a un menor per a rebre un dinar en els mesos d’estiu no sintonitza amb el respecte a la seua dignitat. Tampoc amb la de possibles germans, també menors, que ja hagen superat l’edat escolar, que s’hauran de quedar a casa sense dinar o amb la resta de la família que en tot cas podria acudir a un menjador social. Entenem que els menjadors per a gent desfavorida sols tenen sentit per a les persones sense sostre. Per dignitat per a la resta deurem articular mesures per a garantir l’assistència nutricional a les seues cases, estalviant així despeses innecessàries a l’administració i oferint una solució normalitzada i respectuosa amb els beneficiaris. Considerem bones idees, per tant:

- l’ampliació de les beques per a menjadors a tot el període lectiu, incloent els dies al calendari escolar de juny i setembre però no als períodes de vacances.
- Ampliar la dotació per a prestacions econòmiques individualitzades a l’efecte d’impulsar convenis per a afavorir targetes moneder o fórmules semblants amb les que el propi beneficiari faça la compra de manera normalitzada als comerços de les seues localitats respectives.

Dependència:

cal atendre el maltractament administratiu realitzat a les persones en situació de dependència i podríem atendre a les següents necessitats:

- En tant que es tracta d’un dret subjectiu i a més per a gent en especial situació de desprotecció, prioritzar la dotació pressupostària en esta matèria per a poder resoldre de manera efectiva.
- Simplificar els procediments per a tramitar els expedients d’una manera àgil.
- Integrar als tècnics de dependència als equips de serveis socials municipals per tal d’aconseguir una coordinació plena i eficaç i un sistema d’atenció fort.
- Aprofitar el bagatge i la llarga trajectòria en avaluació i diagnòstic dels Centres d’Avaluació i Orientació de Discapacitats i coordinar en la mesura d’allò possible ambdós reconeixements.
- Revocar els copagamanets establerts per a la participació en centres.
- Revocar les modificacions dels barems de valoració per tal de garantir el dret a totes les persones en situació de dependència.
- Millorar la coordinació socio-sanitària per a garantir un bon mapa de recursos.
- Prestar especial atenció a les particulars necessitats de valoració, serveis i centres de les persones amb malaltia mental crònica, per tractar-se d’un col·lectiu especialment marginat del sistema i amb una carència històrica de recursos de recolzament tant per a ells com per a les seues famílies.

Violencia de gènere:

acabar amb la lacra de casos de violència contra la dona com a objectiu urgent i prioritari, afavorint al mateix temps les següents actuacions:

- Adquirir el comprimís de mantenir i consolidar tots els serveis, recursos i prestacions dirigits a la promoció de la dona que han desenvolupat els ajuntaments als últims anys.
- Afavorir la creació de nous marcs de treball per la Igualtat: Consells Locals d’Igualtat, Plans Municipals d’Igualtat de Gènere, Plans Contra la Violència de Gènere, prestant especial atenció a les noves formes de violència i assetjament.

Per últim i com a qüestió més destacada volem recordar, que els equips de serveis socials municipals sempre hem estat una xarxa fonamental per a l’atenció de proximitat a les persones amb les més diverses necessitats socials. La nostra trajectòria ha estat marcada per la dedicació als col·lectius més desfavorits i l’atenció a les noves necessitats socials que han anat sorgint al llarg del temps.

No obstant a l’actualitat la continuïtat d’este treball es veu fortament AMENATZAT per la nova Llei de Reforma i Racionalització de l’Administració Local . Amb data 01 de gener de 2016 esta norma marca que els Serveis Socials DEIXARAN de ser una competència municipal reduint les funcions a uns mínims que eliminen qualsevol opció de treball real i abocant a la desaparició als seus equips professionals, i amb ells els serveis i programes que presten. És per això que com a MESURA MÉS URGENT, i prèvia a totes les demés, cal BLINDAR abans de la data assenyalada estes competències amb una norma a nivell autonòmic que CONTRARRESTE els efectes de la reforma, GARANTINT així una estructura mínima que faça possible el creixement de totes les idees i treballs posteriors.Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 399902

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio PARTICIPACIÒ  Seguir la vida del sitio Tribuna d’opiniò   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License