Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Mislata sol.licita empar jurídic a la Secretaria municipal davant la negativa del PSOE de portar les seues mocions al ple

El PSOE nega sistemàticament la informació i reté les mocions de l’oposició.

Des del mes de Novembre de l’any passat estan retingudes sense cap justificació en el despatx d’Alcaldia diverses mocions presentades pel regidor d’EUPV, Salvador García de la Mota.

El PSOE no vol portar a debat al Ple Municipal la modificació de l’Ordenança Municipal per a establir una exempció del 100% de l’Impost Sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) de manera que queden exemptes les persones sense recursos afectades per embargament o dació en paga dels seus primers habitatges en el cas d’execucions hipotecàries.

De la mateixa manera, el PSOE defuig la confrontació política quan el debat se centra en un posicionament entre ser Republicà o Monàrquic. Per açò davant la petició d’EUPV de denominar a la Plaça del Parc de Felipe Bellver com a Plaça de la República, opta per deixar la Moció en el calaix. Aquesta indefinició, inseguretat i ambigüitat que transmet l’Equip de Govern quedà patent quan des d’EUPV es demanà que no es participara en representació de la Institució en cap manifestació de culte religiós.

Una altra de les mocions que estan dormint en els calaixos d’Alcaldia és la que demana un posicionament davant la proposta del Partit Popular de modificar la Llei Electoral perquè l’Alcalde siga el de la candidatura més votada, mantenint així les majories absolutes in eternum. Esquerra Unida, demanà al PSOE mitjançant aquesta moció que manifestara la seua oposició a la reforma plantejada pel PP i que, a més a més, es qüestionara aquest sistema per inconstitucional en vulnerar els principis de proporcionalitat i d’igualtat.

Davant aquesta actitud del PSOE d’impedir permanentment l’acció de l’oposició de control de la gestió de l’Equip de Govern mitjançant mocions, frega els límits de la legalitat, i per aquesta raó el regidor d’EUPV, Salvador García de la Mota, ha sol·licitat mitjançant Registre d’Entrada de data 7 d’octubre (Nº 20549) que davant la reiteració de l’Alcalde en l’incompliment dels preceptes legals de garantir el dret a la informació, accés de documentació i propostes de control, la Secretària Municipal emeta informe jurídic de legalitat.

ESQUERRA UNIDA SOLICITA AMPARO JURIDICO A LA SECRETARIA MUNICIPAL ANTE LA NEGATIVA DEL PSOE DE LLEVAR SUS MOCIONES A PLENO

El PSOE niega sistemáticamente la información y retiene las mociones de la oposición.

Desde el mes de Noviembre del año pasado están retenidas sin ninguna justificación en el despacho de Alcaldía varias mociones presentadas por el concejal de EUPV, Salvador García de la Mota.

El PSOE no quiere llevar a debate al Pleno Municipal la modificación de la Ordenanza Municipal para establecer una exención del 100% del Impuesto Sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) de forma que queden exentas las personas sin recursos afectadas por embargo o dación en pago de sus primeras viviendas en el caso de ejecuciones hipotecarias.

Del mismo modo, el PSOE rehúye la confrontación política cuando el debate se centra en un posicionamiento entre ser Republicano o Monárquico. Por ello ante la petición de EUPV de denominar a la Plaza del Parque de Felipe Bellver como Plaza de la República, opta por dejar la Moción en el cajón. Esta indefinición, inseguridad y ambigüedad que transmite el Equipo de Gobierno quedó patente cuando desde EUPV se pidió que no se participara en representación de la Institución en ninguna manifestación de culto religioso.

Otra de las mociones que están durmiendo en los cajones de Alcaldía es la que pide un posicionamiento ante la propuesta del Partido Popular de modificar la Ley Electoral para que el Alcalde sea el de la candidatura más votada, manteniendo así las mayorías absolutas in eternum. Esquerra Unida, pidió al PSOE mediante esta moción que manifestase su oposición a la reforma planteada por el PP y que, además, se cuestionase dicho sistema por inconstitucional al vulnerar los principios de proporcionalidad y de igualdad.

Ante esta actitud del PSOE de impedir permanentemente la acción de la oposición de control de la gestión del Equipo de Gobierno mediante mociones, roza los límites de la legalidad, y por esta razón el concejal de EUPV, Salvador García de la Mota, ha solicitado mediante Registro de Entrada de fecha 7 de octubre (Nº 20549) que ante la reiteración del Alcalde en el incumplimiento de los preceptos legales de garantizar el derecho a la información, acceso de documentación y propuestas de control, la Secretaria Municipal emita informe jurídico de legalidad.Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 399741

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio INFORMACIÒ  Seguir la vida del sitio local - comarcal   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License