Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moció d’EUiA per demanar un parc públic d´habitatges socials

Está es la última moción aprobada en el Pleno Municipal consensuada por los partidos, ICV, EUiA, Gent de Gramenet, CiU, PSC y la PAH de Sta. Coloma y que fue aprobada el 28/01/12

MOCIÓ DE SUPORT A LES FAMà LIES QUE PATEIXEN SITUACIONS DE DESNONAMENT I PER DEMANAR A LES ENTITAS FINANCERES I ALS GOVERNS ESTATAL I AUTONÒMIC LA CREACIÓ D’UN PARC PÚBLIC D’HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGER SOCIAL

Des de les diverses Plataformes d’Afectats/des per la Hipoteca i els partits sota signants d’aquesta moció, denunciem les execucions hipotecaries massives, instades per les entitats financeres, per l’absència del respecte a la dignitat humana i violació sistemàtica dels Drets Fonamentals, perquè defensa únicament interessos usurers.

Moltes famílies del nostre municipi viuen amb l’angoixa permanent de veure’s despullades del seu habitatge familiar i condemnades a un futur d’incertesa i desemparament.

El dret a l’habitatge no pot ser regit per les regles dels mercat, afavorint únicament i exclusivament als interessos dels sectors financers i immobiliaris mitjançant avantatges legislatius, financers i fiscals.

El parc de més de tres milions d’habitatges buits, segons les dades de l’INE de 2001 i a l’espera de conèixer els dades del 2011 que parlen de fins sis milions, dóna mostres de les necessitats de constituir un parc d’habitatges públics en lloguer. L’objectiu fonamental d’una llei que reguli el lloguer de l’habitatge deu ser, per tant, el de garantir el dret a accedir a un habitatge en regim de lloguer a canvi d’una renda que no superi el 30% dels ingressos de la unitat familiar.

En aquest sentit, s’obre una gran oportunitat amb la creació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancaria, coneguda com “Banco Malo†, que podrà nodrir-se dels immobles i altres actius procedents del sector financer. Els habitatges que formen part dels actius aportats a l’esmentada societat podrien conformar un parc públic destinat al lloguer a preu protegit.

Denunciem el Decret Llei 27/2012, que estableix una moratòria de 2 anys a determinades famílies en processos de desnonament, perquè presenta unes condicions que no són aplicables a la majoria d’afectats/des pel seu caràcter restrictiu. És només una cortina de fum que afavoreix una vegada més les entitats financeres.

Coneixem el dictamen emès per Juliane Kokott, advocada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha denunciat el procediment establert a la Llei Hipotecaria de l’Estat Espanyol, ja que es realitza sense necessitat de la identificació personal, sense citació a la subhasta, sense garanties judicials, és a dir, presenta una absoluta indefensió dels afectats/des, perquè no garanteix el dret a la tutela judicial afectiva dels afectats i afectades. A més, demanem que la sentencia que dictarà el tribunal europeu s’apliqui directament en tots els estats membres.

Per tot l’exposat, PROPOSEM els següents acords:

1.- Denunciar l’actitud que tant el Govern de l’Estat com la major part de les entitats financeres estan mantenint amb torn als desnonaments, en defensa dels seus propis interessos, i a tal efecte demanem al Ple Municipal que exigeixi la modificació urgent de la legislació hipotecaria, que contempli la Dació en Pagament amb efectes retroactius i el Lloguer Social, i suprimeixi la política d’aplicació dels interessos de demora.

2.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que preguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya.

3.- Instar al Govern Municipal a que, en el cas que es produeixin excedents de tresoreria, aquests seran dipositats en les entitats bancàries que, a banda d’un bon rendiment financer, demostrin o acreditin un ferm compromís social i ètic, en especial envers la problemàtica dels desnonaments, donant compte al Ple d’aquest fet.

4.- El govern municipal i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma de Gramenet activaran un sistema de coordinació i informació bimestral sobre els casos derivats per la PAH a l’Oficina Municipal Antidesnonaments, per tal de conèixer i proposar millores en la gestió, respectant sempre la Protecció de Dades de les famílies afectades.

5.- Habilitar, mitjançant la web municipal, un observatori estadístic on de forma bimestral s’actualitzi la informació sobre la situació des desnonaments a la ciutat de Santa Coloma, per tal que pugui ser consultat per qualsevol persona o entitat interessada.

6.- Exigir el desenvolupament del Reglament per part del Congres dels Diputats del concepte d’habitatge buit o desocupat que permeti gravar els habitatges buits mitjançant impostos municipals.

7.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que estableixi els mecanismes necessaris perquè els habitatges buits que no acompleixin una finalitat social passin a formar part del parc d’habitatge social.

8.- Exigir al Govern que els habitatges que formen part dels actius aportats a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària siguin destinats a habitatge públic en lloguer a preu protegit, formalitzant convenis amb agències d’habitatges estatals, autonòmiques o locals, o amb entitats sense ànim de lucre i amb xarxes de intermediació social. En cap cas el pagament mensual de l’import de la renda podrà ser superior al 30 per cent dels ingressos líquids mensuals de la unitat familiar. D’aquesta forma podrem contribuir a constituir un Parc d’Habitatges Municipal a preus socials.

9.- Exigir el pagament de les quotes de les comunitats de propietaris a les entitats financeres. Aquests impagaments son precedents en la seva restitució als deutes hipotecaris.

10.- Demanem al Ple de l’Ajuntament que doni suport com a institució a les properes mobilitzacions previstes per la PAHV a nivell estatal, autonòmic i local en defensa del canvi en la Llei Hipotecària i que demanen la Dació amb efectes retroactius en Pagament.

11.- Tornar a remetre des del Ple de l’Ajuntament a totes les entitats financeres amb sucursal en el municipi, la paralització immediata de tots els procediments d’execució hipotecaria i d’habitatge en general, de forma cautelar, fins el moment en que s’emeti dita sentencia europea, amb el fi d’evitar perjudicis de difícil reparació, juntament amb una còpia d’aquesta moció.

12.- Donar trasllat d’aquests acords al Congres dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les entitats financeres de la localitat d’acord amb el punt anterior, i a la plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

http://euia-gramenet.blogspot.com.e...Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 397605

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio PARTICIPACIÒ  Seguir la vida del sitio Entitats i associacions   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License